Privatumo politika

PATVIRTINTA

UAB „Audiolitas“, įm. k. 301819952
2022  m.  gruodžio 4d. įsakymu Nr.2022-12-04/1

PRIVATUMO POLITIKA

1.   Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Audiolitas“ (toliau – Bendrovė), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: (i) vykdant Bendrovės sutartis; (ii) Jums atliekant aktyvius veiksmus Bendrovės socialinės žiniasklaidos paskyrose; (iii) Bendrovės vykdant tiesioginę rinkodarą; (iv) dalyvaujant Bendrovės atrankose; (v) siekiant užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą; (vi) iš akcininkų (fizinių asmenų) ir valdymo organų narių; (vii) siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Bendrovės ir kontrahentų – juridinių asmenų; (viii)  užtikrinant turto ir asmenų apsauga. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Bendrovės vadinami – Duomenų subjektais. Privatumo politika taip pat numato tam tikras Duomenų subjektų pareigas, kurių privaloma laikytis lankantis interneto svetainėje irongym.lt (toliau – Interneto svetainė).

2.   Apie Bendrovę.

UAB „Audiolitas“, juridinio asmens kodas 301819952, adresas: Kauno g. 16A, Ukmergė, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Asmens duomenų  apsaugos pareigūno kontaktinis el. paštas info@irongym.lt

Už informacijos apsaugą atsakingas: UAB „Audiolitas“, juridinio asmens kodas 301819952, adresas: Kauno g. 16A, Ukmergė, el. Paštas info@irongym.lt

3.   Kas yra asmens duomenys?

3.1. Asmens duomenys yra bet kokia Bendrovės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

3.2. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Bendrovė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Bendrove nurodytų tikslų.

4.   Sutarčių vykdymas.

Duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo terminas

       

Registruojantis vienkartiniam mokamam apsilankymui

vardas, pavardė, telefonas, gimimo data, asmens kodas, adresas, lytis, e-paštas, informacija apie tai,  kaip ilgai sportuojate sporto klubuose, Kliento piršto atspaudo neatkuriamo modelio duomenys (atvejais, kai registruojamasi savitarnoje ir Jūsų sutikimu sutarties sudarymui pasirenkamas biometrinių duomenų naudojimas (alternatyvi priemonė: nario kortelė; asmens tapatybę patvirtinant asmens tapatybės dokumentu)).)

sutarties vykdymas

5 metus. Jei įsigyjate paslaugas -10 metų; biometriniai duomenys saugomi iki įsigytos sporto klubo narystės galiojimo termino pabaigos, o pasibaigus šiam saugojimo terminui yra nedelsiant sunaikinami.

Registruojantis narystei

vardas, pavardė, telefonas, gimimo data, asmens kodas, lytis, e-paštas, narystės trukmės likutis.

sutarties vykdymas, sutikimas

Sutarties galiojimo metu

Asmenų patekimo į sporto klubą kontrolė, klientų identifikavimas

Kliento piršto atspaudo neatkuriamo modelio duomenys, asmens nuotrauka (jei piršto atspaudo modelis nepateikiamas)

Nepateikus šių duomenų negalėsime Jūsų identifikuoti ir paprašysime pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba įsigyti sporto klubo nario kortelę.

sutikimas

Sutarties galiojimo metu

Sutarties sudarymas, paslaugų pardavimas ir teikimas

vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), gimimo data, asmens kodas su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, paslaugos aprašymas, kaina, suteikta nuolaida)

sutarties vykdymas

10 metų

4.1. Aukščiau įvardinti duomenys yra būtini, jų nepateikus, Bendrovė negalės tinkamai vykdyti sutarties, išskyrus piršto atspaudo modelį ir fotonuotrauką. Taigi Bendrovė renka jautrią informaciją: Jums davus sutikimą (BDAR 9 str. 2 d. a p.) galime tvarkyti Jūsų piršto antspaudo modelį, kuriuo būtumėte identifikuojamas praėjimo kontrolės tikslais. Taip pat, Jūsų sutikimu (BDAR 9 str. 2 d. a p.), galime tvarkyti Jūsų sveikatos duomenis. Šiuo atveju, jei atsiunčiate mums informaciją apie savo sveikatą, prašydami sustabdyti Jūsų abonementą, mes laikome, kad davėte sutikimą Jūsų sveikatos duomenų tvarkymui. Atkreipiame dėmesį, kad visi Jūsų biometriniai duomenys ir sveikatos duomenys yra ištrinami po to, kai sistemoje pažymime abonemento sustabdymo/nutraukimo datą.

4.2. Bendrovė renka informaciją teisėtai, nes informacija yra reikalinga:

 • paslaugų sutarčiai sudaryti ir vykdyti, įskaitant registraciją ir paskyros administravimą (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 • sveikatos duomenų tvarkymui abonemento sustabdymo ligos laikotarpiu, mes remiamasi sutikimu (BDAR 9 str. 2 d. a p.);
 • identifikavimas patekimo į sporto klubą kontrolės tikslu yra būtinas sporto klubo paslaugų teikimui bei sudarytos paslaugų sutarties vykdymui (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 • informacinių pranešimų siuntimui, kurie yra aktualūs sporto klubo veiklai, siuntimui mes remiamės sudarytos paslaugų sutarties vykdymu (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 • abonemento suspendavimas neapmokėjus suteikiamų paslaugų būtų vykdomas pagal su sudarytą paslaugų sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 • tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimui remiamasi sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p.);
 • Bendrovei taikomų teisinių prievolių buhalterinės apskaitos, mokesčių bei dokumentų archyvavimo srityse (BDAR 6 str. 1 d. c p.);
 • turime teisėtą interesą užtikrinti mūsų sporto klubo bei jame esančio mūsų inventoriaus saugumą bei įrodymų apie įvykusį incidentą išsaugojimą, todėl savo sporto klubuose vykdome vaizdo stebėjimą bei vedame į sporto klubus įeinančių ir išeinančių asmenų žurnalinius įrašus (BDAR 6 str. 1 d. f p.);
 • turime teisėtą interesą ginti savo teises teismuose, ikiteisminėse ginčų sprendimų institucijose ir panašiose įstaigose, o taip pat, perduoti draudimo bendrovėms informaciją apie Jus kai padarote žalos mums (mūsų turtui), kurį mes esame apdraudę (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

4.3. Jūsų informacija gali būti perduodama:

 • valstybės ir vietos savivaldos institucijoms (pvz.: Valstybinei mokesčių inspekcijai ir pan.), tais atvejais ir ta apimtimi, kaip tai numatyta teisės aktuose;
 • Bendrovės paslaugų teikėjams – skolų išieškojimo, IT sistemų, IT paslaugų, komunikacinių (el. pašto), duomenų saugyklų paslaugas teikiančioms įmonėms, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo;
 • draudimo bendrovėms, kiek tai reikalinga draudiminių įvykių tyrimui;
 • teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms, kiek tai reikalinga teisinei pagalbai gauti ar teisėtų interesų gynybai;
 • teismams, ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijoms bei kitoms kompetentingoms institucijoms, kiek tai reikalinga mūsų teisėtų interesų gynybai;
 • antstoliams, kiek tai reikalinga teismų, ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijų sprendimų vykdymui.

4.4. Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Bendrovės sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, vykdymą, Bendrovė tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys. Šie duomenys saugomi 4 (ketverius) metus.

4.5. Jei esate treneris ir teiksite paslaugas Bendrovei, mes tvarkysime tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, informacija apie teistumą, gyvenamosios vietos adresas, nuotrauka, telefono numeris, e-paštas, išsilavinimas (mokymosi įstaigos, įgytas(-i) mokslinis(-iai) laipsnis(-iai)), honoraro dydis, kalbų mokėjimas bei kiti susiję įgūdžiai. Šiuos duomenis tvarkysime sutarties vykdymo arba sutikimo pagrindu, kurį išreikšite pateikdami duomenis.

4.6. Kai tvarkomi Bendrovės paslaugų teikėjo ar tiekėjo darbuotojų duomenys, duomenų tvarkymo pagrindas yra Bendrovės  teisėtas interesas.

4.7. Jei Jūs teikiate paslaugas, kaip fizinis asmuo, Bendrovė Jūsų duomenis tvarkys sutarties vykdymo pagrindu. Šiame punkte nurodyti asmens duomenys tvarkomi tol kol tęsiasi sutartis. Jei asmens duomenys yra nurodyti sutartyse, duomenys saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

4.8. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslu, vykdydami teisinę prievolę tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, kai šių duomenų tvarkymu ir rinkimu Bendrovė bus įpareigota Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ar kitos įstaigos/institucijos sprendimu/nutarimu, įstatyminiu/poįstatyminiu aktu ar pan..

5.   Dalyvavimas atrankose.

5.1. Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją (vardas, pavardė, gimimo data,  adresas, el. paštas, telefono numeris, informacija apie darbo užmokestį (mėnesio alga / valandinis atlygis), informacija apie mokėjimo tvarką ir terminai, darbo laiko norma, kitos sąlygos ir įsipareigojimai) Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

5.2. Renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:

 • informacija apie Jus yra reikalinga Jūsų kandidatūros užimti pareigas mūsų bendrovėje, įvertinimui (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 • mes turime teisėtą interesą susisiekti su Jūsų buvusiais darbdaviais ir gauti daugiau informacijos apie Jūsų profesines ir dalykines savybes (BDAR 6 str. 1 d. f p.);
 • mes remiamės Jūsų sutikimu informacijos apie Jūsų profesines ir dalykines savybes gavimui iš Jūsų esamo darbdavio (BDAR 6 str. 1 d. a p.);
 • mes turime vykdyti teisinę prievolę saugoti gautus paklausimus, prašymus, skundus (BDAR 6 str. 1 d. c p.);

5.3. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

5.4. Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

5.5. Bendrovė pažymi, kad jautrios informacijos apie Jus nerenka. Jei atrankos metu mums pateiksite jautrios informacijos apie save, laikysime, kad davėte mums sutikimą tokiems Jūsų asmens duomenims tvarkyti (BDAR 9 str. 2 d. a p.).

6.   Bendrovės konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas.

6.1. Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Bendrovės konfidencialios informacijos apsaugą ir Bendrovės veiklos tęstinumą, Bendrovė gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais. Siekiant šių tikslų, Bendrovė tvarko tokius duomenis: elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys, elektroninių laiškų turinys, darbuotojo veiksmų internetinėje erdvėje turinys. Tokie duomenys saugojami 4 (ketverius) metus.

7.   Turto ir asmenų apsauga.

7.1. Siekiant apsaugoti Duomenų subjektų, lankytojų ir darbuotojų saugumą, Duomenų subjektų, lankytojų, darbuotojų ir Bendrovės turtą (vaizdo stebėjimas): bendrą į stebėjimo lauką patenkantį vaizdą, buvimo vietą ir informaciją apie judėjimą per kamerų stebėjimo laukus, turimą turtą, elgesį ir kitą susijusią informaciją (data, laikas). Šie duomenys tvarkomi 14 (keturiolika) dienų nuo jų surinkimo Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

7.2. Siekiant apsaugoti Klientų, lankytojų, darbuotojų saugumą, Klientų, lankytojų, darbuotojų ir Bendrovės turtą, siekiant užfiksuoti ir išlaikyti incidentų (turto sugadinimo, vagysčių, neteisėtų veiksmų, susižalojimo atvejų, nelaimingų atsitikimų ir pan.) įrodymus ir juos tirti, Bendrovė tvarko vaizdo duomenis, jų įrašymo datą. Šie duomenys tvarkomi 14 dienų nuo jų surinkimo Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

8.   Akcininkų (fizinių asmenų) ir valdymo organų narių duomenų tvarkymas.

8.1.  Vykdant teisines prievoles Bendrovė tvarko akcininkų (fizinių asmenų) ir valdymo organų narių vardus, pavardes, asmens kodus, gyvenamosios vietos adresus, paskyrimo datas. Bendrovės veiklos duomenys saugomi 10 metų.

9.   Tiesioginė rinkodara.

9.1. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Bendrovės siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, telefonu, SMS žinutėmis) siųsime pasiūlymus dėl Bendrovės prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime apie Bendrovės naujienas.

9.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: telefono numeris, elektroninio pašto adresas (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų).

9.3. Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 1 (vienerius) metus po sutikimo gavimo.

9.4. Jei esate mūsų Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Bendrovės tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo pranešdami apie tai žemiau nurodytu el. paštu, mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu paštu siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes.

9.5. Klientams, kurie sutiko, galime pateikti asmeninius pasiūlymus parengtus pagal kliento duomenų: vardo, pavardės, telefono numerio, elektroninio pašto adreso, gyvenamosios vietos adreso, apsilankymų sporto klube dažnumo, pasirinką narystės tipo analizę. Asmens duomenis šiuo pagrindu tvarkysime 1 (vienerius) metus po sutikimo gavimo.

9.6. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu info@irongym.lt.

10.                Socialinės žiniasklaidos priemonės ir interneto svetainė.

10.1. Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto svetainėje galite, jei Jums yra 18 metų. Visa informacija, kurią Bendrovei pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo politikos sąlygomis. Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo politikos nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Kliento paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo Jūsų registracijos vardą ar slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti el. paštu: duomenuapsauga@sportgates.lt

10.2. Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

10.3. Mūsų interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse.  Šiuo metu turime šias paskyras:

tinkle “Facebook“ – @IronGym.lt sporto klubas

Tinkle „Instagram“ – #IronGym.lt sporto klubas

10.4. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

10.5. Slapukai:

Bendrovė teikia viešą prieigą prie interneto svetainės https://irongym.lt/  (toliau – „Svetainė“), ją palaikome bei tobuliname. Dėl šių priežasčių Bendrovė naudoja slapukus. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Svetainėje renkame tik iš joje veikiančių slapukų gaunamus anoniminius duomenis apie Jūsų naršymo mūsų Svetainėje tendencijas, demografinius duomenis.

10.6. Informaciją apie Jus renkame teisėtai, nes:

 • mes turime teisėtą interesą naudoti slapukus, būtinus tinkamam svetainės ir jos funkcijų veikimui (BDAR 6 str. 1 d. f p.);
 • analitinių ir reklaminių slapukų naudojimui mes remiamės Jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

10.7. Slapukų rūšys:

 • Absoliučiai būtini slapukai. Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o Bendrovei užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.
 • Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. Šie slapukai leidžia Bendrovei atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Bendrovei pagerinti Interneto svetainės veikimą ir užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.
 • Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę, kad Bendrovė galėtų pritaikyti pateikiamą turinį Klientų poreikiams, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

10.8. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalus sąrašas yra čia:

Slapukas

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

Techniniai svetainės slapukai

Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti

PHPSESSID

Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas

Įeinant į puslapį

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus ID numeris

Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel slapukai:

Interneto svetainės lankytojų apskaitos skaitiklis

_ga

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Pirmo įėjimo į puslapį metu

2 metai

Unikalus ID numeris

Interneto svetainės lankytojų apskaitos skaitiklis

_gid

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Įėjimo į puslapį metu

Iki interneto svetainės lango uždarymo

Unikalus ID numeris

10.9. Jūsų slapukų informacija galime dalintis su mūsų paslaugų teikėjais, teikiančias mums IT, Svetainės prieglobos (angl. hosting) paslaugas.

10.10. Galite kontroliuoti slapukų naudojimą, pakeitę naršyklės nustatymus. Dėl daugiau informacijos prašome patikrinti naudojamos naršyklės kūrėjo interneto puslapį.

10.11. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Jei pakeisite slapukų nustatymus, tai gali paveikti ir kitas jūsų lankomas svetaines.

11.                Vaizdo stebėjimas.

11.1. Vaizdo stebėjimas vykdomas, nes Bendrovė siekiame apsaugoti savo turtą, o taip pat, incidento atveju, užtikrinti, kad būtų išsaugoti su incidentu susiję įrodymai – šiuo tikslu savo sporto klubuose esame įrengę vaizdo stebėjimo kameras; o taip pat savo teisėtų interesu gynybai – jei tai būtų reikalinga, Jūsų asmens duomenis galime panaudoti gindami savo teisėtus interesus, teismuose, ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose bei kitose kompetentingose institucijose, o taip pat, žalos mūsų turtui sukėlimo atveju, galime Jūsų duomenis perduoti draudimo bendrovėms.

11.2. Bendrovė turi teisėtą interesą užtikrinti sporto klubo bei jame esančio inventoriaus saugumą bei įrodymų apie įvykusį incidentą išsaugojimą, todėl savo sporto klubuose vykdome vaizdo stebėjimą (BDAR 6 str. 1 d. f p.); turi  teisėtą interesą ginti teises teismuose, ikiteisminėse ginčų sprendimų institucijose ir panašiose įstaigose, o taip pat, perduoti draudimo bendrovėms informaciją apie Jus kai padarote žalos mums (mūsų turtui), kurį mes esame apdraudę (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

12.                Duomenų atskleidimas.

12.1. Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

12.2.  Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

12.3. Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

12.4. Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

12.5. Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

12.6. Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

13.                Jūsų asmens duomenų saugumas.

13.1. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

14.                Jūsų teisės.

14.1. Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

14.2. Bendrovė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Bendrovė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

14.3. Prašymai, skundai, paklausimai:

 • Pateikdami paklausimą Bendrovės svetainėje nurodytais kontaktiniais el. pašto adresais ar paštu turėtumėte mums nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ar kitą kontaktinį duomenį, paklausimo temą bei turinį bei paklausimui aktualią informaciją. Pateikus paklausimą, Jūsų gali būti prašoma pateikti papildomos informacijos apie Jus, kad galėtume tinkamai atsakyti į Jūsų paklausimą.

14.4. Mes renkame ir saugome informaciją apie Jus teisėtai, nes:

 • jei pateikiate mums užklausą, prašymą ar skundą dėl tarp mūsų sudarytos sutarties ar siekdami – šie duomenys renkami sutarčių vykdymo ar sudarymo tikslais (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 • jei pateikėte mums užklausą, prašymą ar skundą dėl kitos priežasties nei sutarties sudarymas ar vykdymas – mes turime teisėtą interesą administruoti gautas užklausas (BDAR 6 str. 1 d. f p.);
 • mes turime vykdyti teisinę prievolę saugoti gautus paklausimus, prašymus, skundus (BDAR 6 str. 1 d. c p.);
 • mes turime teisėtą interesą ginti savo teises teismuose ar kitose institucijose (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

14.5. Bendrovė pažymi, kad jautri informacija (informacija apie rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją) apie Jus nėra renkama ir, jei ji nėra aktuali Jūsų pateiktam ar planuojamam pateikti skundui, prašymui ar užklausai, prašome jos neteikti. Jei vis dėl to tokia informacija bus pateikta, laikysime, kad davėte mums sutikimą šios informacijos tvarkymui (BDAR 9 str. 2 d. a p.).

14.6. Bendrovė informuoja, kad prašymo, skundo, paklausimo atveju informacija apie Jus gali būti perduota:

 • teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms, kiek tai reikalinga mūsų teisėtų interesų gynybai;
 • antstoliams, kiek tai reikalinga priteistų sumų išieškojimui;
 • mūsų paslaugų teikėjams – komunikacines (el. pašto), IT, verslo valdymo platformų paslaugas teikiančioms įmonėms, jei paklausimas, prašymas ar skundas būtų siunčiamas el. paštu.

14.7. Jūsų informacija bus saugoma jei jūsų užklausą susijusi su sutartimi kurią esame sudarę ar planuojame sudaryti – ją saugosime 10 metų po sutarties pabaigos; jei mums pateikėte skundą, prašymą ar kitokią užklausą, kuri nėra susijusi sus sutarties sudarymu ar vykdymu, ją saugosime 1 metus nuo sprendimo mūsų bendrovėje priėmimo; teismams ar kitoms ginčus nagrinėjančioms ar teisėsaugos institucijoms teikiami dokumentai saugomi 1 metus po galutinio sprendimo priėmimo; teismų vykdomieji raštai, antstolių patvarkymai saugomi 10 metų po mokėjimų pabaigos.

15.                Teisė atšaukti sutikimą.

15.1. Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

16.                Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis.

16.1. Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

17.                Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos.

17.1. Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

18.                Papildomos teisės.

18.1. Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos:

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:
 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.

19.                Nusiskundimai.

19.1. Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

19.2. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

20.                Atsakomybė.

20.1. Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

21.                Susisiekite su mumis

21.1. Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Bendrove: telefonu, el. paštu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą.

21.2. Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

21.3. Susirašinėjimas saugomas 1 (vienerius) metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

21.4. Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

21.5. Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

22.                Privatumo politikos pakeitimai

22.1. Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

22.2. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

22.3. Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2022 12 01.